Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 116785

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym; - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant, przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz służby
 • Tworzenie projektu etatu i regulaminu jednostki zmilitaryzowanej – Komendy Powiatowej Policji oraz typowanie i uzupełnianie rezerw osobowych przewidzianych do realizacji zadań mobilizacyjno – obronnych
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć doskonalących związanych z problematyką skargową w zakresie przyjmowanie, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, przygotowywanie rocznych analiz w tym zakresie.
 • Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, przeprowadzanie szkoleń, sporządzanie rocznych planów potrzeb szkoleniowych oraz doskonalenia lokalnego, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem doskonalenia zawodowego i lokalnego pracowników.
 • Nadzorowanie zadań dotyczących kontroli stanu leczenie i profilaktyki zdrowotnej policjantów i pracowników Policji.
 • Koordynacja prac w zakresie opracowywania i sporządzania projektu regulaminu jednostki oraz zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych ora opracowywanie i sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie realizowanych zadań.
 • Udzielanie informacji osobom zainteresowanym przyjęciem do służby we współpracy z właściwą merytorycznie komórką KWP.
 • Identyfikowanie potrzeb, zgłaszanie zapotrzebowania oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z odbywaniem staży w Komendzie Powiatowej Policji.
 • Ewidencjonowanie, prowadzenie akt osobowych i archiwizowanie dokumentacji Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: