Praca Łomża / Oferty pracy / Starszy inspektor ochrony zabytków

Praca: Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 83043

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego. Stanowisko pracy mieści się na IV piętrze, nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenia działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, historia, architektura, budownictwo, etnografia, ochrona dóbr kultury, ochrona dziedzictwa, kulturoznawstwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: