Praca: Specjalista w zakresie pedagogiki (oznaczenie konkursu: a-1116-3/21)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Specjalista w zakresie pedagogiki (oznaczenie konkursu: a-1116-3/21)
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0077
OBOWIĄZKI:
Przeprowadzanie badań psychologicznych w sprawach zleconych przez Sądy. Dokumentowanie stosowanych narzędzi czy technik badawczych. Sporządzanie protokołów z badań opatrzonych datą i podpisem. Współpraca z psychologiem i z lekarzem w trakcie prowadzenia badań i wydania opinii. Opracowanie opinii pedagogicznej zawierającej diagnozę pedagogiczną. Opracowania wniosków zespołowych zawierających odpowiedź na pytania Sądu i założenia do pracy resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej lub kompensacyjnej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika


Wymagania inne:

WYMAGANIA: Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) jako specjalista może być zatrudniona osoba :1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,3) mająca nieposzlakowaną opinię,4) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,5) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,6) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,7) która ukończyła wyższe studia z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,8) która posiada co najmniej 3- letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3- leni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo- wychowawczej.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 750 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: