Praca: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (oznaczenie konkursu: a-1116-5/21)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (oznaczenie konkursu: a-1116-5/21)
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0553
OBOWIĄZKI:
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w sądzie okręgowym oraz w podległych jednostkach organizacyjnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w sądzie okręgowym i w podległych sądach rejonowych, w tym razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji.6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających.8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. 8.10. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej w sądzie okręgowym oraz jej oddziałów w sądach rejonowych.Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie:https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2423
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych, 3. nieposzlakowana opinia, 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 6. posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wydanego wyłącznie przez ABW lub SKW, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 742), 7. posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, przeprowadzonego przez ABW lub w przypadku jego braku wyrażenie zgody na udział w powyższym szkoleniu, 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 9. wykształcenie wyższe, 10. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony informacji niejawnych, 11. znajomość zagadnień z zakresu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 742), 12. dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office, Excel. Wymagania dodatkowe 1. ukończone studia wyższe preferowane na kierunku bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe lub specjalność wojskowa, administracja, prawo, 2. studia podyplomowe w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3. znajomość metod i technik pracy biurowej, 4. umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy, 5. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, 6. zdolność analitycznego myślenia, 7. terminowość, odpowiedzialność, rzetelność i komunikatywność, 8. odporność na stres, 9. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 10. umiejętność pracy w zespole. Dodatkowe atuty 1.staż pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku. *Podczas konkursu (zarówno na etapie testu wiedzy, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej) sprawdzona zostanie znajomość podstawowych aktów prawnych, tj.: - ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 742), -rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 159, poz. 948), -rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz.U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1692), - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2072), - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.).

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: