Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie
Ogłoszenie o naborze Nr 78831

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane głównie w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: w budynku nie ma windy,

 • węzeł sanitarny  jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,  

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.
 • Nadzoruje i koordynuje pracę poborcy skarbowego, przydziela poborcy skarbowemu tytuły wykonawcze, a następnie rozlicza poborcę z wykonania zadań.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach wniesionych przez zobowiązanych, wierzycieli i innych uczestników postępowania egzekucyjnego środków zaskarżenia oraz z urzędu.
 • Dokonuje podziału sum uzyskanych w wyniku zastosowanych środków egzekucyjnych znajdujących się na koncie organu egzekucyjnego i rozlicza to konto poprzez dokonywanie przelewów należności wierzycielskich.
 • Sporządza projekty wymaganych sprawozdań i informacji statystycznych oraz ich analiz.
 • Pobiera tytuły wykonawcze i inne dokumenty przekazywane przez wierzycieli za pośrednictwem systemów informatycznych.
 • Dokonuje likwidacji dowodów rzeczowych, nieodebranych rzeczy i niepodjetych depozytów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: