Praca: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 129757

Warunki pracy

praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych - brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz.,


wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,


prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg
 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz zadań inwestycyjnych w ramach programów rządowych, uczestniczy w komisja odbioru robót przy inwestycjach z programów rządowych zlecanych
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót, w tym inwestycji z programów rządowych oraz przeglądów obiektów inżynierskich
 • współuczestniczy w tworzeniu planów robót krótko i średnioterminowych przesyłanych do Oddziału
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. "B"
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: