Praca: Inspektor ds. obronnych (oznaczenie konkursu: a-1116-6/21)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Inspektor ds. obronnych (oznaczenie konkursu: a-1116-6/21)
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0554
OBOWIĄZKI:
1. organizowanie, koordynowanie i bezpośrednie wykonywanie zadań o charakterze obronnym i obrony cywilnej w Sądzie Okręgowym w Łomży oraz nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych, 2. wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych, w szczególności: - opracowywanie wytycznych w sprawie realizacji zadań obronnych oraz określanie zadań i trybu ich wykonania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, - opracowywanie rocznego planu zasadniczych zamierzeń obronnych, - sporządzanie programu szkolenia obronnego na trzyletni okres planistyczny, - opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego w okręgu i jego uzgadnianie z koordynatorem, - przygotowywanie analiz i informacji oraz składnie jednostkom nadrzędnym sprawozdań z realizacji zadań obronnych, - realizowanie przedsięwzięć związanych z reklamowaniem pracowników z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, - składanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Łomży informacji o stanie realizacji zadań obronnych, 3. realizowanie niektórych zadań zarządzania kryzysowego: - wykonywanie i aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego, 4. opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego sądu na czas wojny, 5. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, 6. organizacja i utrzymywanie w gotowości do uruchomienia zespołu stałego dyżuru, 7. szkolenie obsady stałego dyżuru, 8. współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie:https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2424
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie 1. pełna zdolność do czynności prawnych, 2. nieposzlakowana opinia, 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą Tajne wydanego wyłącznie przez ABW lub SKW, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 742), 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 7. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, 8. znajomość i umiejętność wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony i obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, 9. minimum roczny staż na stanowiskach związanych z obronnością, 10. dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office, Excel. Wymagania dodatkowe: 1. ukończone studia wyższe preferowane na kierunku bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe lub specjalność wojskowa, administracja, prawo lub studia podyplomowe na wyżej wymienionych kierunkach, 2. znajomość metod i technik pracy biurowej, 3. umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy, 4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, 5. zdolność analitycznego myślenia, 6. terminowość, odpowiedzialność, rzetelność i komunikatywność, 7. odporność na stres, 8. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 9. umiejętność pracy w zespole. Dodatkowe atuty: 1. staż pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku, 2. posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą Ściśle Tajne wydanego wyłącznie przez ABW lub SKW, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 742). *podczas konkursu (zarówno na etapie testu wiedzy, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej) sprawdzona zostanie znajomość podstawowych aktów prawnych, tj.: - ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 372), - zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. MS z 2021 r., poz. 25), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. 2004 r., Nr 219, poz. 2218), - ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 796), - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r., poz. 1101 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2072), - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.).

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: