Praca: Archiwista

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 136794

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy z naturalnym i sztucznym oświetleniem
 • praca wykonywana jest w zabytkowym budynku Oddziału w Łomży przy Al. Legionów 36, który nie jest przystosowany do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych ( brak wind, podjazdów )
 • praca związana jest również z wyjazdami służbowymi - przeprowadzaniem kontroli i ekspertyz w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych 

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych oraz sprawdza terminy i jakość wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Nadzoruje w jednostkach organizacyjnych prawidłowość porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Białymstoku.
 • Rozpatruje wnioski dotyczące wydawania zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz opiniuje wnioski dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej niepaństwowych jednostek organizacyjnych.
 • Wykonuje ekspertyzy z zakresu kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przeprowadza czynności związane z ustalaniem państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne.
 • Prowadzi instruktaż i konsultacje w zakresie spraw nadzoru archiwalnego.
 • Prowadzi ewidencję państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne.
 • Wprowadza dane do systemów informatycznych i baz danych związanych z nadzorem i kształtowaniem narodowego zasobu archiwalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych ( Excel, Word )
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Dokładność i sumienność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość funkcjonowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją ( EZD )
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: